top of page

תקנון תנאי שימוש באתר עמותת תעצומות

השימוש באתר של העמותה הרשומה (ללא כוונת רווח), "תעצומות לפוגשים את הסרטן", (להלן: "תעצומות"), על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן: "האתר"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם (להלן: "תנאי השימוש" או "המסמך").

 

יובהר כי עצם השימוש באתר ייחשב מצדך כהסכמה מלאה, מודעת ומחייבת לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים במסמך. תעצומות שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש ותנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הנך רשאי להשתמש באתר רק אם אתה בגיר מעל גיל 18 בלבד.

 

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 

א. תנאי השימוש,הגבלת השימוש והגבלת אחריות

 

המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש באתר הנו על אחריותו בלבד. השירות שמעניקה תעצומות מסופק

למשתמש "AS IS" ותעצומות אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש באתר.

 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי תעצומות וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.

 

ב. איסור לספק המלצות רפואיות

 

האתר לא מספקו/או מתיימר לספק ייעוץ רפואי ו/או מקצועי אחר ואינו מיועד להוות תחליף לשימוש בעצה ו/או בפיקוח ו/או בייעוץ מקצועי-רפואי או אחר הדרושים למשתמש. תעצומות וכל מי שפועל מטעמה אינם רשאים לספק המלצות רפואיות אישיות או להציע ו/או לשדל את המשתמש לקבל עצות רפואיות או מקצועיות אחרות מכל סוג שהוא. כל המלצה שניתנת באתר זה, לא באה להחליף טיפול רפואי הניתן על ידי מי שמוסמך לתתו. תעצומות מספקת את האתר למטרות לא מסחריות בלבד, ולפיכך אינה נוטלת על עצמה שום אחריות לתכניו. על אף שתעצומות עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה רפואית. המשתמש נושא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר. כל יישום של המלצות המוצגות באתר נתון לשיקול הדעת, הסיכון והאחריות הבלעדיים של המשתמש בו. כל הסתמכות על מידע רפואי המצוי באתר היא על אחריות המשתמש בלבד, ונזק, ככל שיגרם למשתמש, בשל שימוש במידע רפואי באתר, לא יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו מתעצומות. תעצומות וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימוש בו. תעצומות ספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע באתר.

 

ג.איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

 

השימוש באתר, במידע ובשירותים אינו נועד למטרות מסחריות. תעצומות מעניקה לך בזאת זכות מוגבלת, לא בלעדית, ניתנת לביטול, לא ניתנת להעברה, לגישה מוגבלת וצפייה במידע אך ורק במחשבך האישי לשימושך האישי ושלא מטרות מסחריות. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של תעצומות, אינך רשאי:

 

להעתיק, לשנות, להפיץ, למסור, לפרסם, להציג, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, העביר או למכור המידע.

 

לעשות כל שימוש, לשנות או להציג את השם, הלוגו, סימני המסחר של תעצומות/האתר בכל דרך.

 

להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוקים ותקנות רלוונטיים.

 

המשתמש מתחייב לשפות אתתעצומות מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות ההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע כלשהו לרבות מידע רפואי סודי או כל מידע ו/או חומר אחר אליו או באמצעותו.

 

ד.פטור מאחריות 

 

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בנושא והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלו ולכל תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את תעצומות מאחריות כל שהיא מנזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או מכל סיבה אחרת.

 

ה.קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכות לתעצומות, והשימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי תעצומות.

 

ו.אבטחה ושמירה על פרטיות 

 

תעצומות עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. תעצומות אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. תעצומות לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. 

 

תעצומות מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין

ז.  הרשמה לקבלת דיוורים

 

באתר ניתנת למשתמש אפשרות להירשם לרשימת תפוצה המאפשרת לתעצומות לדוור  למשתמש באמצעות מסרונים, הודעות לדוא"ל, מסרים קוליים או כתובים, מידע ו/או עדכונים ו/או תכנים קצועיים ו/או פרסומיים ו/או אחרים בדבר פעילויות ו/או הטבות ו/או דרישות לקבלת תרומות ו/או כל מידע אחר שיש לו קשר עם פעילותה של תעצומות, ובעצם השימוש באתר והשארת הפרטים, מאשר המשתמש כי הוא מסכים לכך ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מתעצומות ו/או מספקיה. תעצומות מתחייבת לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש שלא למטרה שלשמה הושארו הפרטים לצרכי דיוור בלבד ולא תעביר את פרטי המשתמש לכל גורם צד שלישי מבלי שקיבלה את הסכמתו מפורשת של המשתמש לכך.

 

תעצומות  תהא כאמור רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד הרשמה לאירועים, סדנאות וכנסים, רכישת מוצר או שירות או לבקש תרומה, לפי העניין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, תעצומות תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר או במסרון קולי ו/או בהודעה קולית תוכן אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של תעצומות, על-ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל- oded@tntc.co.il או להסיר את עצמו באופן עצמאי באמצעות הקישור בהודעה. 

 

ח.  אחריות על מידע פרסומי המופיע באתר

 

כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל רשותה של תעצומות לפרסום. תעצומות אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של תעצומות.

ט.  אבטחת מידע  ופרטיות

 

תעצומות מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים  על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

 

העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי התקן הבינלאומיPCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL (SSL 2048bit).

 

תעצומות עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים  בחברה, את מספר ה –IP-של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע

אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת
האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של תעצומות לעשות זאת,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות
המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת,
באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תעצומות במקרים כאמור.

 י.  מתן תרומות/ביצוע עסקאות/הזמנות

 

תעצומות מאפשרת למשתמש באמצעות אתר זה, לתרום כסף לטובת צרכי תעצומות ולבצע עסקאות לרכישת סדנאות, חוגים, קורסים ונופשים. ניתן לבצע תרומה/לבצע עסקה בכרטיס אשראי, העברה

בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה/עסקה ישלח אישור תשלום למייל המשתמש, תוך 1 יום עסקים.

 

תעצומות מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש המטרות הרשומות בלבד, לרבות מתן תמיכה, עזרה וליווי של חולים ובני משפחותיהם בין היתר באמצעות הנגשה של תכנים מקצועיים,

טיולים, הדרכות, סדנאות, קורסים, נופשונים, סמינרים וכיו"ב וכן למימון פעילות העמותה בהתאם לחוק. תעצומות תהיה רשאית להרחיב או לצמצם את מטרותיה בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי חבריה בהתאם לתקנונה הרשום.

 

לתעצומות קיים אישור מעודכן משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.התרומות לתעצומות מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.

 

רק משתמש שמלאו לו 18 שנים ומחזיק בכרטיס אשראי רשאי לתרום לתעצומות. מסירת פרטים

כוזבים בעת ביצוע התרומה אסורה.

 

תעצומות שומרת על פרטיות התורמים/מזמינים ואינה שומרת את פרטי האשראי באמצעותם ניתן לבצע חיובים ו/או הזמנות. במקרים שאינם בשליטת תעצומות ו/או נובעים מכוח עליון, תעצומות

לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

תעצומות לא תעשה שימוש בפרטי המזמינים שנרשמו באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצועהתרומה.

יא. מדיניות ביטול תרומה:

במתן תרומה, התורם יהיה רשאי לפנות לתעצומות בבקשה בהתאם לדרכים המופיעות בפרק יב' של מסמך זה, לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול עסקה. 

ניתן לבטלה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה התרומה באינטרנט בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו.תעצומות תבצע את השינוי ו/או הביטול הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ובקיזוז עמלת הסליקה אשר חויבה העסקה בעת ביצועה.

סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

אם זכאי המשתמש לקבלת החזר כספי, יתבצע ההחזר בהתאם לחוק  ולמדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

במידה וחברת האשראי תחייב את תעצומות בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה בשיעור של בין 1% ל-1.7% וכפי שיעודכן מעת לעת בעת ביצוע העסקה בחברת האשראי.

אי שימוש בשירותים שנרכשו על ידי המשתמש באתר ו/או אי מתן הודעת ביטול בהתאם לתנאים הרשומים במסמך זה, לא יהוו עילה לביטול העסקה ולא יזכו את המשתמש בהחזר כלשהו.

ביטול עסקה לרכישת קורסים/סדנאות/ריטריטים/אירועים - בעסקאות מכר מרחוק

 

במקרה של הרשמה טלפונית/מקוונת, ניתן לבטל את העסקה תמורת תשלום דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 25 ₪, הנמוך מבניהם, בתוספת עמלת הסליקה אשר גבתה חב' האשראי מתעצומות האשראי במועד ביצוע התשלום, וזאת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר, ובתנאי שהדרישה לביטול תתקבל אצל "תעצומות" בכתב בהתאם לסעיף י"ב, לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הסדנא/הקורס.

 

במקרה של הרשמה פרונטאלית (פנים אל פנים), ניתן לבטל את העסקה תמורת תשלום דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 25 ₪, הנמוך מבניהם, בתוספת עמלת הסליקה שתיגבה מתעצומות על ידי חברת האשראי, וזאת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי, ובלבד שהדרישה לביטול תתקבל אצל "תעצומות" בכתב או בע"פלפחות 14 ימי עסקים לפחות, קודם למועד תחילת הסדנא/הקורס.

 

לא יתקבלו בקשות לביטולים והחזרים החורגים ממועדים אלו, למעט בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר המבטל לא יכול היה לצפותן מראש, אשר ייבחנו ע"י תעצומות באופן פרטני. תעצומות רשאית לדרוש מהמבטל אסמכתאות המעידות על נסיבות חריגות כאמור, ובמקרה זה, מבטל המסרב ליתן אסמכתאות, לא יהיה זכאי לביטול העסקה.

 

לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי תעצומות, הודעה בכתב עליה מצוינים שם, מספר ת"ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול תתבצע בהתאם לתקנון זה בלבד.

 

יובהר כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אשר אינה בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנון זה, אינה נחשבת ולא תחשב כהודעת ביטול עסקה והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת הביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות אלו. 

 

במקרה של ביטול עסקה שלא תתבצע בהתאם דמי ביטול השתתפות באירועים חד יומיים ו/או כנסים יהיו בסך 25 ₪ בתוספת עמלת הסליקה שתיגבה מתעצומות על ידי חברת האשראי.

 

יב. אופן ביצוע ביטול/שינוי עסקה/תרומה:

 

 

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

 

בדוא"ל לכתובת   office@taatzumot.com 

 

פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר 

 

משלוח דואר רשום לכתובת החברה: רח' יעקב מרידור 23 תל אביב, לידי רות. 

 

 

יג.  כללי

 

על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

 

bottom of page