top of page

מדיניות ביטולי תרומות ועסקאות וביצוע החזר כספי

סעיפים י"א-י"ב לתקנון תנאי שימוש באתר

א. מדיניות ביטול תרומה:

במתן תרומה, התורם יהיה רשאי לפנות לתעצומות בבקשה בהתאם לדרכים המופיעות בפרק יב' של מסמך זה, לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול עסקה. 

ניתן לבטלה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה התרומה באינטרנט בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו.תעצומות תבצע את השינוי ו/או הביטול הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ובקיזוז עמלת הסליקה אשר חויבה העסקה בעת ביצועה.

סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

אם זכאי המשתמש לקבלת החזר כספי, יתבצע ההחזר בהתאם לחוק  ולמדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

במידה וחברת האשראי תחייב את תעצומות בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה בשיעור של בין 1% ל-1.7% וכפי שיעודכן מעת לעת בעת ביצוע העסקה בחברת האשראי.

אי שימוש בשירותים שנרכשו על ידי המשתמש באתר ו/או אי מתן הודעת ביטול בהתאם לתנאים הרשומים במסמך זה, לא יהוו עילה לביטול העסקה ולא יזכו את המשתמש בהחזר כלשהו.

מדיניות ביטולים של קורסים/סדנאות/אירועים/פגישות ייעוץ וטיפולים
מעבר לזכות הביטולים עפ"י סעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, יחולו ההסדרי הביטולים וההחזרים כמפורט להלן:  

ביטול עד 8 ימי עסקים לפני מועד הסדנה, יזכה בהחזר כספי, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור 10% משווי העסקה או 30 ש"ח - הגבוה מבין השניים.

ביטול 7 עד 3 ימי עסקים לפני מועד הסדנה, יזכה בהחזר כספי, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור 10% משווי העסקה או 100 ש"ח - הגבוה מבין השניים.

ביטול 2 ימי עסקים לפני מועד הסדנה, יזכה בהחזר כספי, בקיזוז מינימאלי של 15% מסכום העסקה, או 150 ש"ח - הגבוה מבין השניים.

לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בהודעה של פחות מ-2 ימי עסקים לפני מועד הסדנה, או בחלוף המועד, מכל סיבה שהיא (למעט במקרים חריגים אשר יובאו לשיקול ולהחלטת המארגנים). 

מדיניות ביטולים של סדנאות עומק וריפוי כולל אירוח בבית מלון/אירוח כפרי:

ביטול עד 14 ימי עסקים לפני המועד, יזכה בהחזר כספי, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור 10% משווי העסקה.

ביטול 13 עד 5  ימי עסקים לפני המועד, יזכה בהחזר כספי, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור 10% משווי העסקה או 500 ש"ח - הגבוה מבין השניים. 

בשל התחייבויות אל בית המלון/האירוח הכפרי , ביטול שיתבקש בהודעה של בין 5  ל- 2 ימי עסקים לפני המועד, יזכה בהחזר כספי בשווי 50% משווי העסקה.

לא יתקבלו החזרים וביטולים בהודעה של יום  עסקים לפני המועד או לאחר חלוף המועד (למעט במקרים חריגים אשר יובאו לשיקול דעת ההנהלה ולהחלטתה).
הזיכויים יתבצעו באמצעות זיכוי  כרטיס האשראי עמו בוצעה העסקה ובהתאם להסדר החיוביים והזיכויים של המשלם עם החברה. על המשלם לעקוב אחר קבלת הזיכוי בדפי החיובים.
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות על פיו". 

 

ב. אופן ביצוע ביטול/שינוי עסקה/תרומה:

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

בדוא"ל לכתובת   office@taatzumot.com 

פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר 

משלוח דואר רשום לכתובת החברה: יעקב מרידור 23 תל אביב

לתקנון המלא של תנאי שימוש באתר, לחצו כאן

שלכם באהבה,  

צוות עמותת תעצומות 

055-9193106   |   office@taatzumot.com   

 

bottom of page